DHEDE Etik Standartlar

 

 

 İSTANBUL DOĞUM AKADEMİSİ (İDA)

 

 DOĞUMA HAZIRLIK EĞİTİCİSİ  ( DHE ) ETİK KURALLARI

 

TANIM: İDA Doğuma Hazırlık Eğiticisi, İstanbul Doğum Akademisi tarafından 9 ay 10 gün olarak düzenlenen (teorik, pratik kriter detayları için web sayfasında yönetmelik kısmına bakınız) Keşkesiz Doğuma Hazırlık Eğitimine katılan ve tüm gereklilikleri yerine getirip sertifika alan kişidir. Doğuma hazırlık eğitimciliği profesyonel bir meslektir.

Bu sertifikaya sahip olan Eğitici aşağıdaki Etik ilke ve standartlara uymalıdır.

 

AMAÇ: İDA Doğuma hazırlık eğitiminin temel hedefi anne baba adaylarına ve topluma doğum şekli ne olursa olsun keşkesiz doğumu öğretmek, doğumun sorumluluğunun paylaşılmasını sağlamaktır.

Bu hedefi yerine getirirken ortaya çıkabilecek etik sorunlar için aşağıdaki Etik standartlar temel amaçlar ve ilkeler ışığında oluşturulmuştur. Bu standartlar yol gösterici değerleri, ilkeleri ve bazı kuralları sunar. Temel Amaçlar aşağıdaki gibidir:

 1. İDA doğuma hazırlık eğitimi ve eğitimcisinin temelini oluşturan öz değerleri tanımlar, sınırları belirler
 2. Bazı etik belirsizlikler ortaya çıktığında konuyla ilgili değerlendirmeye yardımcı olur
 3. Yeni eğitmenleri mesleğin amacı, değerleri, ilkeleri ve standartları ile tanıştırır
 4. Katılımcılardan yana eğitimcinin uğrayacağı etik belirsizlikler için profesyonel bir koruma kalkanı oluşturur
 5. Katılımcıların olası şikayetleri ve sorunları karşısında resmi bir prosedürü olan etik standartlar sağlar.

 

 

Temel ilkeler aşağıdaki gibidir:

-  İnsana değer: İDA Doğuma hazırlık eğitimcisi insanın ve özellikle gebenin hassasiyetine ve her türlü kişisel farklılıklarına ( dini, kültürel, etnik vs) saygı gösterir.

- Doğuma ve doğum hakkına inanç: İDA Doğuma hazırlık eğitimcisi gebeliğin, doğumun, emzirmenin doğal sürecine  inanır ve kadının doğal doğum yapma becerisine saygı duyar. Her türlü gereken tıbbi müdehaleyi bilmesi hakkını savunur.

- Sorumluluk: İDA doğuma hazırlık eğitmeni anne ve baba adayının doğumuna sahip çıkması ve doktoruyla sorumluluğu paylaşmasına inanır ve bunu teşvik eder.

- Yetki: İDA doğuma hazırlık eğitmeni yetki alanını bilir ve devamlı profesyonel deneyimini arttırmak için çalışır.

 

 

 

ETİK STANDARTLAR

 

Bu standartlar İDA diplomalı doğuma hazırlık eğitimcilerinin profesyonellikleri ile ilgilidir.

 1. Doğuma hazırlık eğitimcisinin katılımcıya karşı etik sorumlulukları
 2. Doğuma hazırlık eğitimcisinin iş arkadaşlarına karşı sorumlulukları
 3. Doğuma hazırlık eğitimcisinin profesyonel olarak sorumlulukları
 4. Doğuma hazırlık eğitimcisinin mesleğine karşı sorumlulukları
 5. Doğuma hazırlık eğitimcisinin tüm topluma karşı sorumlulukları

 

Doğuma hazırlık eğitimcisinin katılımcıya karşı etik sorumlulukları

 • Eğitimci öncelikle gebenin ve eşinin eğitim esnasında iyi hissetmesini sağlar,
 • Gebenin doğumla ilgili kararına saygı duyar. Doğumla ilgili amaçlarını belirleme ve açıklama çabasına yardımcı olur,
 • Eğitim programının içindeki fizyolojik, zihinsel, bedensel ve psikolojik dersleri teorik ve pratik kısımları orantılı bir şekilde verir,
 • Doğumun fizyolojik tüm aşamalarını bilir, optimum fizyolojik bir doğum için gerekli şartları bilir ve katılımcıya aktarır,
 • Her türlü doğum seçeneğini avantaj ve dezavantajlarıyla yargısız ve tarafsız olarak sunar, tam, doğru ve güncel bilgiyi sağlar,
 • Tıbbi tüm müdehaleleri bilir ve katılımcıya uygun /gerektiği kadar aktarır, buradaki ‘uygun’ kavramı hem kanıta dayalı tıp esaslarını gözetmeyi hem de gebenin ihtiyacına uygun ne fazla ne de eksik bilgilendrmeyi içerir,
 • Tıbbi tüm müdehale ve komplikasyonların hamilelik, doğum, emzirme ve ebeveynlik üzerindeki etkilerini bilir,
 • Karar verici değil, rehber ve yol göstericidir,
 • Gebe , doktor ve sağlık personeli arasındaki güven ilişkisini artırır ve destekler,
 • Önyargısızdır. Din, dil, ırk ve mezhep ayırt etmeksizin destek olur. Geleneklerin, farklılıkların, bazı ritüel ve özel kişisel seçimlerin getirdiği özel durumlara hassastır,
 • Eğitim esnasında kadın ve erkeğin ilişkisini takip eder ve özen gösterir
 • Eğitim esnasında tüm grup dinamiklerini gözlemler ve İDA standart eğitimini uygularken grubun ihtiyaçlarını da farkeder ve uygulamalarını ona göre seçer
 • Eğitimi verdiği ülke ve bölgenin ihtiyaçlarını, din ve inançlarını, geleneklerini gözetir ve eğitimi de bu ihtiyaçlara göre değişiklikler yapar. ( Kadın ve erkeklerin ayrı ayrı gruplarda olması, geleneklerdeki bazı doğum öğelerinin kullanılması vs. gibi )
 • Eğitim dili pozitif ve olumludur. Korkuyu ve gerginliği azaltır. Suçlama, yargı ve eleştiriden kaçınır. Her türlü soruya açıktır,
 • Herkesin öğrenme şekline ve hızına saygı gösterir,

Mahremiyet ve Gizlilik

 • Eğitimci katılımcının gizlilik hakkına saygı gösterir. Doğum eğitimcisi vereceği hizmet açısından gerekli olmadıkça gizli bilgi istemez. Katılımcı gizli bir bilgi paylaştığında gizlilik standartlarına uyar.
 • Doğum eğitimcisi, bilgisayar, elektronik mektup, faks, telefon, telesekreter ve diğer elektronik ve ya bilgisayar teknolojisi kullanarak karşı tarafa aktardığı bilgilerin gizliliğini sağlamak ve sürdürmek için önlem alır. Mümkün olan her yerde kimlik bilgilerinin açıklanması önlenir.
 • Doğum eğitimcileri, katılımcıların gizli bilgilerinin açıklanmasına onay vermedikçe eğitim amaçlı paylaşımlarında katılımcıların kimliklerini açıklamazlar.
 • Doğum hikayelerinin eğitim amaçlı kullanılabilmesi için resim ve videolar için gereken onayın yazılı/imzalı olarak alınması gerekmektedir. Yazılı izin belgesi İDA’dan temin edilebilir
 • Gizlilik ilkesi sadece doğum ile ilgili gebenin doğumda işine yarayacak bilgilerin onun yararına ve izniyle doğum takımı ( doktor, ebe veya doğum psikoloğu) ile paylaşılmasıyla bozulabilir.

 

Doğuma hazırlık eğitimcisinin iş arkadaşlarına karşı sorumlulukları

 

 • Doğum eğitimcileri iş arkadaşlarına saygı çerçevesinde davranır, iş arkadaşlarının niteliklerini, görüşlerini ve yükümlülüklerini tam olarak ve adil bir şekilde temsil eder.
 • Doğum eğitimcileri katılımcıları veya başka profesyonellerle olan iletişimlerinde iş arkadaşlarının yersiz eleştirilmelerini engeller. Yersiz kötü yöndeki bu eleştiriler, kişinin yeterliliğine dair ya da ırk, etnik köken, vatandaşı olduğu ülke, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, medeni hal, politik görüş, din, zihinsel veya fiziksel engel gibi kişisel özelliklere dair aşağılayıcı yorumları içerebilir.
 • Doğum eğitimcileri katılımcının iyiliği için gerektiği hallerde diğer doğum eğitimcileri ve diğer profesyonellerle iş birliği yapabilir.
 • Doğum eğitimcisi aynı zamanda doktor, ebe, psikolog , doula, yoga eğitmeni olabilir. Bu nedenle roller üst üste geldiğinde her rolün sınırlarını çizebilmelidir. Bu konu çok hassas bir konu olduğu için gerekli durumlarda İDA’dan supervizyon almalıdır.
 • Doğum eğitimcileri iletişimlerinde kendi aralarında paylaştıkları gizli bilgiye saygı duyarlar.
 • Disiplinler arası bir takımın üyesi olan doğum eğitimcileri; profesyonelliklerinin ve deneyimlerinin çizdiği perspektif ve değerler doğrultusunda katılımcısının iyiliğini etkileyecek kararlara katkıda bulunur.
 • Takımın kararı etik bir sıkıntı meydana getiriyorsa ve anlaşmazlık takım
  içerisinde çözülemiyorsa, doğum eğitimcisi sorunu uygun kanallarda veya İDA ile çözer
 • Doğum eğitimcisi, eğer başka bir profesyonelin konudaki uzmanlığı ve deneyimi katılımcısının tam hizmet alması için gerekliyse ve ya ilave hizmete gerek duyuluyorsa katılımcısını yönlendirir.
 •  İş arkadaşının ehliyetsizliğini direk olarak bilen doğum eğitimcisi, uygun olduğunda kendisi ile görüşür ve hataları telafi etmek için yardımcı olur.
 • Doğum eğitimcisi, iş arkadaşının ehliyetsiz olduğunu ve buna yönelik gerekli adımları atmadığını biliyorsa, işverenler tarafından oluşturulmuş uygun kanallar ve İDA yoluyla önlem alınmasını sağlar.
 • Doğum eğitmenleri, iş arkadaşlarının etik olmayan davranışlarıyla başa çıkabilmek için; oluşturulmuş kuralları ve prosedürleri özellikle de İDA kurallarını bilir. Kurallara bir ekleme veya değişiklik ihtiyacı görürse İDA yönetimine yazılı olarak başvurur.

 

Doğuma Hazırlık Eğitimcisinin Profesyonel olarak Sorumlulukları

 

 • Doğum eğitimcileri profesyonel uygulamalarında ve işlerindeki performanslarında usta olabilmek ve o seviyede kalabilmek için isteklidirler. Doğum eğitimcileri alanlarında yeni çıkan bilgileri dikkatle değerlendirir ve güncel kalırlar. Doğum eğitimcileri profesyonel literatürü düzenli olarak gözden geçirir ve devam eden doğum eğitimcisi eğitimlerine katılır.
 • Doğum eğitimcileri sertifikalarının devamlılığını sağlar ve bunun için İDA tarafından yapılan duyuruları dikkatle takip eder.
 • İDA eğitimcileriyle önceden belirtilen tarihlerde follow-up toplantıları yapar ve eğitimleri ile ilgili genel bir bilgi alışverişine açıktır.
 • Eğitimler esnasında zorlandığı, toleransını kaybettiği veya ön yargılarının ortaya çıktığını gördüğünde kendi kişisel gelişimini takip eder, supervizyon almaya ve gerekirse bireysel veya grup terapilerine katılmaya gayret gösterir
 • Doğum eğitimcileri daha önce de iletildiği gibi hiçbir şekilde ırk, etnik köken, vatandaşlık, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, yaş, medeni hal, din, fiziksel ve ya zihinsel engel temelli ayırım yapmaz, yapılmasına göz yummaz, yapılmasını kolaylaştırmaz ve yapanla işbirliği içinde olamaz.
 • Doğum eğitimcileri özel davranışlarının ve özel ilişkilerinin profesyonel sorumluluklarını yerine getirmelerine engel olmasına izin vermez.
 • Doğum eğitimcileri herhangi bir sahtekarlığa, dolandırıcılığa ve aldatmaya dahil olamaz, göz yummaz veya ortak olamaz
 • Doğum eğitimcileri yaptıkları açıklamalarda ve meşgul oldukları aktivitelerde, kişisel ve İDA veya bir başka işveren organizasyonun profesyonel temsilcisi kimlikleri arasında kesin sınırı çizer.
 • İDA adına konuşan bir doğum eğitimcisi, organizasyonun resmi ve yetkili konumunu tam olarak temsil eder.
 • Doğum eğitimcilerinin katılımcılarına, ajanslara ve halka sundukları mesleki beceri, yetki belgeleri, eğitim, yetkinlik, bağlantılar, sunulan hizmetler ve elde edilen sonuçlar doğrudur.
 • İDA’nın diplomasına sahip olan doğum eğitimcileri İDA doğum felsefesine, prensiplerine ve yazılı kurallarına uygun olarak eğitim vermeye yetkili olurlar. Eğitimci eğitimi yapamazlar sadece gebe eğitimi yaparlar.
 • Doğum eğitimcileri hamilelere herhangi bir materyali dağıtmadan önce (bedava örnekler, bu alanda hizmet veren firmaların eğitim materyalleri gibi ancak bunlarla sınırlı değil) bunu kullanmayı onaylamanın sonuçlarını çok dikkatli bir şekilde değerlendirirler.
 • Doğum eğitimcileri sadece tam olarak yaptıkları ve katkıda bulundukları işin sorumluluğunu ve kazancını ki buna yazarlık kazancı da dahildir talep edebilirler. Sadece eğitimleri esnasında yönettikleri gruplarda kar amacı gütmezler
 • İstanbul Doğum Akademisi, Doğum Akademisi ve Keşkesiz  Doğum patentli markalardır. Logo, yetkinlik belgesi, marka işaretleri ve dağıtılan tüm belgeleri izinsiz kullanmaz ve dağıtmaz. Eğitim materyallerini İDA’ya danışmadan değiştirmez.

Doğum Eğitimcilerinin Doğum Eğitimi Mesleğine Karşı Etik Sorumlulukları

 • Doğum eğitimcileri İDA’nın  hamilelik, doğum, emzirme ve ebeveynlik felsefesiyle uyumlu uygulamalarında ki yüksek standartları
  sürdürmek ve teşvik etmek üzere çalışırlar.
 • Doğum eğitimcileri mesleğin değerlerini, etiğini, bilgisini ve misyonunu destekleyip ve geliştirirler. Uygun çalışmalar ve araştırmalarla, aktif tartışmalarla ve mesleğe yönelik sorumlu kritiklerle mesleğin bütünlüğünü korurlar
 • Doğum eğitimcileri, doğum eğitimi mesleğinin değerini, bütünlüğünü yetkinliğini yukarı çıkaracak aktivitelere zaman ve profesyonel deneyim katkısında bulunurlar. Bu aktiviteler; eğitim, araştırma,
  danışmanlık, hizmet, yasal ifade,  karşılıklı eleştiri, toplum içinde sunum, İDA’nın düzenlediği atelye çalışmaları ve konferanslara katılımı içerir.
 • Doğum eğitimcileri doğum eğitimi bilgisi temeline katkıda bulunur ve  uygulama, araştırma ve etik ile ilgili bilgilerini iş arkadaşlarıyla paylaşırlar. Literatüre katkıda bulunmanın bilgisini profesyonel toplantı ve konferanslarda paylaşmanın yollarını
  ararlar
 • Doğum eğitimcileri doğum eğitimiyle ilgili ortaya çıkan bilgileri eleştirel bir şekilde değerlendirmeli ve güncel kalmalı ve profesyonel uygulamalarında en iyi kanıtları kullanabilmek için değerlendirme ve araştırma kanıtlarını eksiksiz bir şekilde kullanırlar. 

Doğum Eğitimcilerinin Geniş Topluma Karşı Sorumlulukları

 • Doğum eğitimcileri çocuk doğuran ailelerin sağlık, güvenlik ve eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için diğer sağlık çalışanları ve yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası desteklemek için çaba gösteren ilgili kişiler ile işbirliği yaparlar.
 • Doğum şekli ne olursa olsun keşkesiz, neşeli,huzurlu, sevgili ve saygılı bir toplumun oluşmasının temelinin doğum anı ve gebelik olduğunun bilincindedir.
 • Doğum anının tüm toplumu, gelecek nesilleri, dünya gerçeği ve barışını etkileyeceğini bilir ve bu bilinci yaymak için çalışır.

Kriterleri tamamlamadığınız veya etik değerlere uygun davranmadığınız noktada eğitimden uzaklaştırıldıktan sonra eğitimi uygulamamanız, eğitimle ilgili içerikleri paylaşmamanız ve ida ile ilgili hiç bir ünvan kullanmamanız gereklidir

 

 

0531 258 5198 (hafta içi 09:00-18:00)

Valikonağı Cad. Hayat Apt. No:149/3 Kat:-2Nişantaşı / İstanbul

İLETİŞİM FORMU

FacebookTwitterInstagram
© 2013-2024 İstanbul Doğum Akademisi Tüm Hakları Saklıdır.
Ceviz Bilişim